Budo Sport Lahey
peter@budosportlahey.nl 0610801324

1 Inleiding
Budo Sport Lahey bestaat als formele club sinds 1994. Al die tijd is de vereniging gevestigd te Papendrecht
De afgelopen jaren is Budo Sport Lahey gegroeid tot ca. 80 leden. Deze groei en de daarmee gepaard gaande uitbreiding van activiteiten en verantwoordelijkheden vormen redenen dat het bestuur het beleid in grote lijn wil vastleggen. Dit plan kan richting en houvast geven aan onze ontwikkeling en aan besluiten. Ook voor anderen (ouders, judoka, ledenvergadering) kan het prettig zijn de richting te zien die de vereniging op zou moeten gaan.
Het beleidsplan is opgesteld met een looptijd van 5 jaar. De bedoeling is, ieder jaar het in de bestuursvergadering jaarlijkse te bespreken. Het is dan ook opgezet als beleid in grote lijnen en gaat niet in op details of precieze uitwerking.
Ook al moet het plan richting geven, toch kan er reden zijn het plan zelf voortijdig te herzien of hiervan af te wijken. In de bestuursvergadering zal dat in zulke gevallen worden gemotiveerd.


2 Visie
Budo Sport Lahey beoogt een club te zijn waar iedereen, van jong tot oud, meisjes en jongens, wedstrijd- en recreatieve budoka een leven lang met veel plezier budo kunnen beleven. Kernpunten zijn:
- prettige sportomgeving
- kwalitatief goed budo, en judo in het bijzonder
- hoofddoel is recreatief judo, nevendoelen zijn wedstrijdsport, zelfverdediging en lichamelijke/geestelijke ontwikkeling
- veel individuele aandacht


3 Sterkte - zwakte analyse 
Een sterkte- zwakteanalyse kan richting geven aan het beleid, gezien de daarin naar voren komende interne zowel als externe factoren.
A Sterk:
· Kwaliteit van de judolessen
· Alle lessen worden gegeven door volledig opgeleide judoleraren en zijn aangepast aan de meest recente ontwikkelingen binnen de judosport.
· Veel individuele aandacht voor de judoka
· Beginners of juist de meest gevorderden binnen een groep worden soms apart begeleid, we proberen vaak te differentiëren binnen een lesgroep. Aanwezigheid van (vaak) 2 judoleraren en een assistent maakt dit mogelijk.
· veilig en beschermd sporten
· De gewenste omgang tussen budoka en de leiding, evenals hoe om te gaan met afwijkingen hierin, is in het huishoudelijk reglement en in protocollen vastgelegd. We proberen daar altijd naar te handelen.
· een zeer behoorlijk aantal bijzondere evenementen/activiteiten
· Inmiddels horen zaken als examens, eigen toernooien, judokamp, en eindejaarsactiviteit tot de vaste elementen in een jaarplanning.
· geen expliciete ledenwerving nodig voor jeugdgroepen
· Zonder ledenwerving blijven wij al enige jaren op de gewenste grootte in iedere groep, zonder wachtlijsten of juist leegloop.
· goede financiële positie
B Zwak:
· Beperkt kader (commissies en vaste groep vrijwilligers)
· Te veel komt de organisatie van de lessen en veel andere activiteiten op de twee judoleraren neer. Ook de andere bestuursleden verrichten diverse activiteiten mee, verder is er een kleine groep vrijwilligers of een aantal commissies om werk uit handen te nemen.
· De club hinkt enigszins op twee gedachten, zoals dat niet geheel ongebruikelijk is bij judoclubs: vooral recreatief, maar toch ook wel enige wedstrijdgerichte training en inslag, en ook begeleiding bij wedstrijden indien van toepassing.
· Structureel ledenverlies
· Niet alleen is het jaarlijks ledenverlies groot, het is ook relatief toegenomen naar boven 10% in het laatste jaar.
· Volwassenengroep iets te beperkt?

· Judoka in de leeftijden 14-15 jaar zijn eigenlijk te jong om met volwassenen mee te trainen. Een “mixed groep” bestaat binnen de lestijden.
C Kansen:
· Sparen voor mogelijk nieuwe tatami.
· Ouderparticipatie als vrijwilligers? Begint inmiddels te lopen
· Er zijn wel ouders die we kunnen inschakelen en zeer welwillend zijn.
· Zoals we eerder hebben gedaan is een introductiemaand/proefmaand weer mogelijk, als daar behoefte aan is.
· Sponsoring met name via ouders met een eigen bedrijf
· Certificering JBN verzorgen

· In feite hebben wij naar ons idee alle elementen voor certificering al ingevuld en kunnen wij certificering aanvragen.
D Bedreigingen:
· Afhankelijkheid van 2 leraren, die tevens veel van de activiteiten uitvoeren.
· Zeer beperkte beschikbaarheid van judoleraren in de regio.


4 Doelstellingen
A Algemeen en lange termijn
Voor de lange termijn zijn als doelen te beschouwen:
- vasthouden van de genoemde sterke punten in de judolessen
- het zorgen voor een groter en stabiel kader
- zo mogelijk een vaste, eigen oefenruimte
Dit zijn doelen die als stip op de horizon zijn te beschouwen maar die nog geen richting geven in de alledaagse handelwijze of de jaarlijkse
voornemens. Vandaar dat hierna ook de middellange termijn wordt genoemd.
B Doelen komende 5 jaar
Voor de looptijd van dit beleidsplan zijn de doelen:
- uitbreiding lesgevend kader
- verdeling takenpakket (afgezien van lesgeven) onder meer personen
- uitbreiding vrijwilligerspool, dan wel vulling commissies (loopt)
- het positief financieel resultaat bewaken
- verbeteren accommodatie indien gelegenheid zich voordoet
- certificering bij JBN verwerven
- sponsoring minder incidenteel te kunnen inzetten


5 Voorziene acties
Om de doelen de komende 5 jaar te bereiken zijn de volgende acties voorzien:
- contributie aanpassen zodra dit uit de begroting gewenst blijkt;
- bevorderen deelname aan opleidingen tot judoleraar
- pool van vrijwilligers benaderen en door hen aangegeven beschikbaarheid (soort activiteiten en tijd) vastleggen
- aandacht geven aan moge lijkheden om sponsoring te verwerven; sponsor-verantwoordelijke in bestuur?
- certificering bij JBN aanvragen en afronden

 

E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram